บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายมาวิน  จันทร์สา

นายมาวิน จันทร์สา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนัทธมนกาญจน์ จูนก

นางนัทธมนกาญจน์ จูนก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณา โกตะมะ

นางสาววรรณา โกตะมะ

พนักงานราชการ