บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายธวัชชัย อยู่เกษ

นายธวัชชัย อยู่เกษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุษยา คมขำ

นางสาวบุษยา คมขำ

ครูชำนาญการ

นางสาวนิภารัตน์ หมู่มาก

นางสาวนิภารัตน์ หมู่มาก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชมภูนุช จูอ๋อง

นางสาวชมภูนุช จูอ๋อง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเชาวนนท์ ระวังภัย

นายเชาวนนท์ ระวังภัย

พนักงานราชการ