บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย

นางปวริสา วาปี

นางปวริสา วาปี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูชำนาญการพิเศษ