บุคลากร

บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ

นางสุภาพร เอี๋ยวศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิวาพร กันรังรัมย์

นางสาวทิวาพร กันรังรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเวช ผิวพรรณ

นายประเวช ผิวพรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกันตพร ผิวพรรณ

นางกันตพร ผิวพรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญจพร ทับทอง

นางเบญจพร ทับทอง

พนักงานราชการ

นางสาวสุรีย์พร บุญชื่น

นางสาวสุรีย์พร บุญชื่น

ครูชำนาญการพิเศษ