อ่านบทความ

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน


คติพจน์ของโรงเรียน

ทนฺโต เสฐโถ มนุษยเสสุ

(บุคคลผู้ปฏิบัติดีแล้วย่อมเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ)


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมการออม


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ