อ่านบทความ

ประวัติโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน วังไทรวิทยาคม ในนามสาขาหินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อสร้างโดยบุคคล 3 ฝ่าย คือ

  1. นายอุดร เนื่องไชยยศ (อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคม)
  2. นายจรัส ยามา (กำนันตำบลโพธิ์ทอง)
  3. นายเฉลียว ศรีวิเชียร (ไวยาวัจกรวัดหินชะโงก)

เมื่อปีการศึกษา พ.ศ. 2532 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน มีครูเทียวมาสอนจากโรงเรียนวังไทรวิทยาคม

ในปีการศึกษา 2533 โรงเรียนวังไทรวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีการรณรงค์ให้นักเรียนได้เรียนฟรีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนต่อในชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 จำนวน 63 คน ทางกำนัน และนายเฉลียว ศรีวิเชียร เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ตกลงกันให้ใช้โรงลิเกของวัดหินชะโงกเป็นที่เรียน และได้ปรึกษากันเพื่อหาที่ดินเพื่อใช้ในการ ก่อตั้งโรงเรียน และได้ที่ดินบริเวณเขาชุมแสง ซึ่งชาวบ้านยินยอม ให้จัดตั้งโรงเรียนได้

ในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 72 คน ทำให้เกิดปัญหาสถานที่เรียน กำนันจำรัส ยามา และนายเฉลียว ศรีวิเชียร พร้อมด้วย อาจารย์ดำรงค์ อิ้มทับ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังไทรวิทยาคมในขณะนั้น ได้ตกลงกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโดยใช้งบประมาณจากวัด โรงเรียน และกำนัน จึงทำให้มีสถานที่เรียน

ในปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนโพธิ์ทองราษฎร์วิทยา โดยมี นายชาติชาย ระวังภัย เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีการศึกษา 2537 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ อำเภอปางศิลาทอง และย้ายที่เรียนจากวัดหินชะโงกมาอยู่ที่บ้านเขาชุมแสง ซึ่งเป็นที่ดินที่ชาวบ้านมอบให้ ในการก่อสร้างโรงเรียน เนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา งบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรกเป็นอาคารชุด ก.ข.ค. เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท