อ่านบทความ

วิสัยทัศน์

 • โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูและผู้บริหารมีมาตรฐานตามวิชาชีพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะ ความสำนึกในความเป็นชาติไทย รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานอื่นๆ

 

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะความสำนึกในความเป็นชาติไทยรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล
 5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร สถาบันและหน่วยงานอื่นๆในการจัดการเรียนการสอน